top of page

发表文献

2024

1.Response of organic solvents to vitrification and electron exposure in cryo-TEM experiments

1. Electrothermal Transformations within Graphene-Based Aerogels through High-Temperature Flash Joule Heating

2. A rechargeable calcium–oxygen battery that operates at room temperature

3. Linear Calcium Carbonate Chains by Directional Control of Ionic Bonding

4. Photo-controlled order-to-order host–guest self-assembly transfer for afterglow effect with water resistance. 

Mouwei Liu,   Bin Wu,   Glib V. Baryshnikov,   Shen Shen,  Hao Sun,   Xinyan Gu,   Hans Ågren,   Yifei Xu,   Qi Zou,  Da-Hui Qu  and  Liangliang Zhu*,  Chemical Science (2024)

Link:https://doi.org/10.1039/D4SC03451A

2023

Yajie Zhu, Cheng Liu, Shiwen Cui, Zhuorong Lu, Jinyu Ye, Yunzhou Wen, Wenjuan Shi, Xiaoxiong Huang, Liangyao Xue, Juanjuan Bian, Youyong Li, Yifei Xu*, Bo Zhang*, Adv Mater, 2023, 202301549

Link: https://doi.org/10.1002/adma.202301549

1.Response of organic solvents to vitrification and electron exposure in cryo-TEM experiments

Pilan ZhangHaiqin DuShiwen CuiPing ZhouYifei Xu* 

Responsive Materials.  First published: 15 November 2023;  e20230025.

Link: https://doi.org/10.1002/rpm.20230025

Kaiwen Zeng,  Yibei Yang,  Jianing Xu,  Ning Wang,  Weiqiang Tang,  Jianchen Xu,  Yifeng Zhang, Yanruzhen Wu,  Yifei Xu,  Guowei Wang*,  Peining Chen,  Bingjie Wang,  Xuemei Sun,  Guoxin Jin,  Huisheng Peng*,  Angew Chem Int Ed, 2023, 62(10), e202216060

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202216060

Qingli Xu, Xia Liu, Juan Zhang, Yifei Xu, Mi Zhou, Jiaxin Li, Minzhi Du, Xiangyu Qian, Bo Xu, Xinhou Wang, Bingjie Wang*, Kun Zhang*, J Mater Chem A, 2023, published online

Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/TA/D2TA07804J

5. Artificial Peptide-Protein Necrosomes Promote Cell Death

Ruo-Chen Guo ,  Ning Wang ,  Weishu Wang ,  Zeyu Zhang ,  Wendi Luo ,  Yushi Wang ,  Haiqin Du , 

 Yifei Xu , Gongyu Li* , Zhilin Yu*,  Angew Chem Int Ed, 2023, e202314578

Link:  https://doi.org/10.1002/anie.202314578

6. Effects of PEG antibodies on in vivo performance of LNP-mRNA vaccines

2022

Shasha Yao#, Yueqi Zhao#, Yifei Xu#, Biao Jin, Monian Wang, Congcong Yu, Zhengxi Guo, Shengnan Jiang, Ruikang Tang*, Xiangqian Fang*, Shunwu Fan*, Adv Health Mater, 2022, 11 (14), 2200516.

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adhm.202200516

S Yao, Za Xie, L Ye, B Jin, Y Xu, M Wang, C Yu, R Tang*, X Fang*, S Fan*, Mater Today Nano, 2022, 21 , 100290.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2588842022001183

Yazi Wang, Hongyan Li, Jiao Chu, Yifan Xia, Shunsheng Ye, Fan Yang, Wei Cao, Jun-Yi Ge, Yifei Xu, Meifang Zhu, Hongyu Pan, Zhihong Nie*, ACS Nano, 2022, 16(12), 21208-21215.

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.2c09187

Yan Zhang, Wenhao Dong, Yazi Wang, Qi Wu, Chenglin Yi, Yiqun Yang, Yifei Xu, Zhihong Nie*, Small Meth., 2022, 6(9), 2200545.

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smtd.202200545

2021

2. Crystallization via Oriented Attachment of Nanoclusters with Short-Range Order in Solution

Su H, Bomans PHH, Friedrich H, Xu YF*, Sommerdijk N.  J Phys Chem C, 2021, 125 (1): 1143-1149.

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.0c10323

Ouassef Nahi, Alexander N Kulak, Alexander Broad, Yifei Xu, Cedrick OʼShaughnessy, Olivier J Cayre, Sarah J Day, Robert Darkins, Fiona C Meldrum* Cryst Growth Des, 2021, 21 (12), 7104–7115.

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.cgd.1c01002

3. Tuning the Electrical and Solar Thermal Heating Efficiencies of Nanocarbon Aerogels

Xia D*, Xu YF, Mannering J, Ma XL, Ismail MS, Borman D, Baker DL, Pourkashanian M, Menzel R. Chem Mater, 2021, 33 (1): 392-402.

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemmater.0c04166

1. Intermolecular channels direct crystal orientation in mineralized collagen

Xu YF, Nudelman F, Eren ED, Wirix MJM, Cantaert B, Nijhuis WH, Hermida-Merino D, Portale G, Bomans PHH, Ottmann C, Friedrich H, Bras W, Akiva A, Orgel JPRO*, Meldrum FC*, Sommerdijk N*. Nat Commun, 2020, 11 (1): 5068. (Editor's Highlight)

Link: https://www.nature.com/articles/s41467-020-18846-2

2020

2. Nanohybrid Materials with Tunable Birefringence via Cation Exchange in Polymer Films

Oosterlaken BM, Xu YF, van Rijt MMJ, Pilz da Cunha M, Timmermans GH, Debije MG, Friedrich H, Schenning APHJ*, Sommerdijk N.* Adv Funct Mater, 2020, 30 (6): 1907456

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.201907456

2019

1. Monodisperse Liquid Crystal Network Particles Synthesized via Precipitation Polymerization

Liu XH, Xu YF, Heuts JPA, Debije MG, Schenning APHJ*. Macromolecules, 2019, 52 (21): 8339-8345.

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.macromol.9b01852

2. Osteoporotic Bone Recovery by a Highly Bone-Inductive Calcium Phosphate Polymer-Induced Liquid-Precursor

Yao SS, Lin XF, Xu YF, Chen YW, Qiu PC, Shao CY, Jin B, Mu Z, Sommerdijk N, Tang RK*. Adv Sci, 2019, 6 (19): 1900683.

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201900683

3. Calcium Phosphate Nanocluster-Loaded Injectable Hydrogel for Bone Regeneration

Yao SS, Xu YF, Zhou YY, Shao CY, Liu ZM, Jin B, Zhao RB, Cao H, Pan HH, Tang RK*. ACS Appl Bio Mater, 2019, 2 (10): 4408-4417.

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsabm.9b00270

4. A biomimetic model for mineralisation of type-I collagen fibrils

Yao SS#, Xu YF#, Shao CY, Nudelman F, Sommerdjik N, Tang RK*.  In Collagen, Humana Press, New York, 2019, 39-54. (Book Chapter)

Link: https://link.springer.com/protocol/10.1007%2F978-1-4939-9095-5_4

2018

1. Microscopic structure of the polymer-induced liquid precursor for calcium carbonate

Xu YF, Tijssen KCH, Bomans PHH, Akiva A, Friedrich H, Kentgens APM*, Sommerdijk N*. Nat Commun, 2018, 9 (1): 2582.

Link: https://www.nature.com/articles/s41467-018-05006-w

2017

2016

2014

2012

ACR.tif

2. Aragonite formation in confinements: A step toward understanding polymorph control

Xu YF, Sommerdijk N. Proc Nat Acad Sci, 2018, 115 (34): 8469-8471. (Commentary)

Link: https://www.pnas.org/content/115/34/8469.short

3. Proton conductive cationic nanoporous polymers based on smectic liquid crystal hydrogen-bonded heterodimers

Mulder D-J, Liang T, Xu YF, ter Schiphorst J, Scheres LMW, Oosterlaken BM, Borneman Z, Nijmeijer K, Schenning APHJ*. J Mater Chem C, 2018, 6 (18): 5018-5024.

Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/tc/c8tc00857d/unauth

1. CryoTEM as an Advanced Analytical Tool for Materials Chemists

Patterson JP*, Xu YF, Moradi M-A, Sommerdijk N*, Friedrich H*. Acc Chem Res, 2017, 50 (7): 1495-1501. (Review)

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.accounts.7b00107

1. Smectic liquid crystal polymers as a template for ultrathin CaCO3 nanolayers

Xu YF, van Kuringen HP, Mulder D-J, Schenning APHJ, Sommerdijk N*. RSC Adv, 2016, 6 (17): 13953-13956.

Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c5ra27752c/unauth

1. Fabrication and Growth Mechanism of Pumpkin-Shaped Vaterite Hierarchical Structures

Xu YF, Ma GB*, Wang M. Cryst Growth Des, 2014, 14 (12): 6166-6171.

 

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cg501477u

1. Solution-Air Interface Synthesis and Growth Mechanism of Tooth Enamel like Hydroxyapatite/Chondroitin Sulfate Films.

Xu YF, Ma GB*, Wang XY, Wang M*, Cryst Growth Des, 2012, 12 (7): 3362-3368.

 

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cg3001653

bottom of page